سیستم مدیریت عملکرد سازمان سال 96

سیستم مدیریت عملکرد سازمان سال 97

 

نظام ارزیابی متوازن

دانلود راهنمای کاربری

 

 

 

 

سیستم مدیریت عملکرد کارکنان

نظام ارزیابی 360 درجه

 

 

 

 

 

سیستم مدیریت عملکرد کارکنان

مخصوص پیمانکاران خاص

 

 

سیستم مدیریت عملکرد کارکنان( نسخه موبایلی)